Defense Claims Fairfield Priest Abused Perlitz

Defense Claims Fairfield Priest Abused Perlitz

December 13, 2010
By: Annie Rooney
Tags: , , , , , ,

Less than two weeks before Douglas Perlitz is scheduled to be sentenced for illicit sexual conduct in Haiti, his defense filed a memorandum stating he is a victim in the charges against him. The defense cited a deep and “dark” relationship with an unnamed Fairfield priest and mentor as one of the leading factors that led to Perlitz’s illegal behaviors in Haiti.

In August 2010, Perlitz pleaded guilty to one charge of traveling from New York to Haiti on June 6, 2005, with the intention of engaging in sexual relations with a young boy. Currently Perlitz faces up to 20 years in prison for charges against him involving sexual abuse of a minor boy, according to the Connecticut Post.

In the 32-page document The Defendants’ Memorandum in Aid of Sentencing, filed to the District Court of Connecticut, the defense describes “a priest” having a significant role in Perlitz’s emotionally unstable status in the “Personal Background” section.

The document does not name the priest; it only identifies “the priest” who began a long-lasting relationship with Perlitz soon after his first days as an undergraduate at Fairfield University. The document also specifies that this priest played a key role in all of Perlitz’s work in Haiti.

The defense states that this priest accompanied Perlitz on his first trip to Haiti as part of a campus group trip and remained an authority figure in the Project Pierre Toussaint in Haiti, the school Perlitz founded in 1997 with a grant from the Order of Malta, a Catholic order.

Perlitz’s attorney states that the relationship with the priest “ultimately took on a dark aspect, both physically and spiritually, that had a significant and long-lasting impact on him.” The defense claims that this relationship does not serve as an excuse but rather an explanation, which “eventually led him to ‘cross the line’ as he puts it, and engage in sexual misconduct,” according to the document.

The document continues to describe the relationship between the priest and Perlitz as a significant factor in Perlitz’s illegal actions. The relationship revolved around an abuse of power and a violation of trust that Perlitz, in return, projected on the innocent Haitian boys. “It is a sad and all-too-true fact that abusive behavior has a painful circularity to it,” the document states.

Perlitz, also a 1996 graduate of Boston College with a Masters degree in Theology, said he struggled with his sexual identity and a lack of intimacy. His solution to this came in the form of his work with the boys in Haiti. The defense described the nature of his work as a solution that “presented both opportunity and temptation.”

After suppressing the need for so long, Perlitz describes in the document how he “crossed the line one night.” This began the repetitive abusive behavior that detached Perlitz from the Jesuit values that had once defined his life. This behavior is also what landed him in his current status as a sexual offender who committed the crime of sexual tourism (U.S.C. 2423 b).

Rev. Paul Carrier, S.J., former Fairfield University director of campus ministry and community service, was an involved mentor in Perlitz’s life as a Fairfield undergraduate and throughout his post-graduate years in Haiti. In 1999, two years after Perlitz had founded PPT, the Haiti Fund was founded and led by Carrier as the chairman of the board of directors. This fund raised millions of dollars to support Perlitz’s school in Haiti.

Fairfield University was contacted multiple times for a comment but was unavailable.

The defense hopes this memorandum reduce the sentencing of Doug Perlitz on Dec. 21. “We submit that the proper sentence must recognize both the terrible suffering of the victims in this case, and the exemplary manner in which Doug Perlitz has lived his life.” Perlitz will be sentenced at the New Haven courthouse following a judge’s refusal to grant the defense an extension. He currently faces anywhere from eight to nearly 20 years in prison on the charges of sexual abuse of a minor boy.

Fairfield University and the Order of Malta are in the works of financing a $850,00 project to help feed, educate and counsel the boys left begins after the closing of Perlitz’s Haitian school, according to the Connecticut Post. Fairfield University president, Rev. Jeffrey von Arx and a representative from the Order of Malta have negotiated with a Haitian charitable ministry, Kids Alive International, to finance this five-year support program.

——————–

Defans Reklamasyon Fairfield Priest maltrete Perlitz
Desanm 13, 2010
By: Annie Rooney
Tags: Doug Perlitz, FAIRFIELD, Ayiti, memorandòm, perlitz, inivèsite, viktim

Mwens pase de semèn anvan Douglas Perlitz yo pwograme yo dwe kondane pou konduit seksyèl ilegal an Ayiti, li defann tèt li te depoze yon memorandòm ki deklare li se yon viktim nan akizasyon yo pote kont li. Defans la te site yon gwo twou san fon ak “nwa” relasyon avèk yon enkoni, prèt Fairfield ak konseye kòm youn nan faktè sa yo ki te mennen nan dirijan konpòtman ilegal Perlitz la an Ayiti.

Nan mwa Out, 2010, Perlitz plede koupab a yon chaj pou vwayaje nan New York an Ayiti nan, 6 jen 2005, ak entansyon an angaje nan relasyon seksyèl ak yon jèn gason. Kounye a Perlitz fè fas a 20 zan nan prizon pou akizasyon sou do l ‘ki enplike abi seksyèl yon ti gason minè, dapre Post la Connecticut.

Nan dokiman an 32-paj Memorandòm Defandan yo ‘nan Èd de kondanasyon, ranpli a ba Tribinal la Distri Connecticut la, defans la dekri “, yon prèt” ki gen yon wòl enpòtan nan sitiyasyon emosyonèl enstab Perlitz la nan “Pèsonèl Istorik” seksyon an.

Dokiman an pa non, prèt la; li sèlman idantifye “, prèt la,” ki te kòmanse yon relasyon ki dire lontan avèk Perlitz pran yo touswit apre premye jou l ‘tankou yon bakaloreya nan Fairfield University. Dokiman an tou presize ke sa a, prèt te jwe yon wòl kle nan tout travay Perlitz la an Ayiti.

Eta yo defans ke sa a, prèt akonpaye Perlitz sou premye vwayaj li an Ayiti kòm yon pati nan yon vwayaj gwoup lakou lekòl la e li te rete yon figi otorite nan Toussaint an Pierre Pwojè an Ayiti, Perlitz lekòl la te fonde an 1997 ak yon don ki soti nan Lòd la nan Malta, yon Katolik lòd.

Eta avoka Perlitz la ki an relasyon ak prèt la, “finalman pran sou yon aspè nwa, tou de fizikman ak espirityèlman, ki te gen yon enpak siyifikatif ak ki dire lontan sou li.” Defans la reklamasyon ke relasyon sa a pa sèvi kòm yon eskiz men pito yon eksplikasyon, ki “evantyèlman te mennen l ‘bay’ kwa liy lan ‘jan l’ mete l ‘, epi angaje yo nan move kondwit seksyèl,” dapre dokiman an.

Dokiman an kontinye ap dekri relasyon ki genyen ant prèt la, ak Perlitz kòm yon faktè siyifikatif nan aksyon ilegal Perlitz la. Relasyon an tourn alantou yon abi pouvwa ak yon vyolasyon konfyans ke Perlitz, an retou, projetée sou ti gason yo inosan ayisyen. “Li se yon reyalite tris ak tout-twò-vre ke movèz konduit fè abi te gen yon sirkularite douloure a li,” eta yo dokiman.

Perlitz, tou yon gradye lane 1996 la Kolèj Boston ak yon Metriz nan Theology, te di li plede ak idantite seksyèl li, ak yon mank de entimite. Solisyon sa a li te vin nan fòm lan nan travay li ak ti gason yo nan Ayiti. Defans la ki dekri nati a nan travay li fè kòm yon solisyon ki “prezante tou de opòtinite ak anba tantasyon.”

Apre bezwen an repression pou lontan, Perlitz dekri nan dokiman an ki jan li “janbe lòt liy lan yon jou lannwit.” Sa a te kòmanse repetitif konpòtman abizif-la ki detache Perlitz soti nan valè yo Jezuit ki te yon fwa te defini lavi l ‘. Konpòtman sa a se tou sa ki te ateri l ‘nan kondisyon aktyèl li yo kòm yon delenkan seksyèl ki fè krim nan an touris seksyèl (USC 2423 b) yo.

Rev Pòl Carrier, SJ, ansyen Fairfield Inivèsite direktè ministè lakou lekòl la ak sèvis kominotè, se te yon konseye ki patisipe nan lavi Perlitz la kòm yon Fairfield bakaloreya ak nan tout pòs-gradye ane li an Ayiti. An 1999, dezan apre Perlitz te fonde PPT, Fon an Ayiti te fonde epi dirije pa Carrier kòm pwezidan nan tablo a nan direktè. Fon sa a leve soti vivan dè milyon de dola pou sipòte lekòl Perlitz la an Ayiti.

Fairfield Inivèsite te kontakte plizyè fwa pou yon kòmantè men li te disponib.

Defans la espere ke memorandum sa a diminye santans la nan Doug Perlitz sou desanm 21. “Nou soumèt ki fraz ki kòrèk yo dwe rekonèt tou de soufrans la terib nan viktim yo nan ka sa a, ak fason ki egzanplè nan ki Doug Perlitz li te viv lavi l ‘.” Perlitz yo pral kondane nan New Haven nan tribinal sa yo refi yon jij nan sibvansyon an defans yon ekstansyon. Li kounye a ap fè fas soti nan nenpòt kote uit a prèske 20 ane nan prizon sou akizasyon yo te viktim abi seksyèl nan yon ti gason minè.

Fairfield Inivèsite ak Lòd la nan Malta yo nan travay yo nan finansman yon pwojè $ 850,00 ede nouri, edike ak konsèy ti gason yo te kite kòmanse apre fèmti lekòl la ayisyen Perlitz la, selon Post la Connecticut. Fairfield Inivèsite prezidan, Rev Jeffrey von Arx ak yon reprezantan nan Lòd la nan Malta gen negosye ak yon ministè ayisyen charite, Healthy Kids Alive Creole, nan finans pwogram sa a sipò senk ane.

————————–

Défense réclamations Fairfield Priest Abused Perlitz
13 décembre 2010
Par: Annie Rooney
Tags: Doug Perlitz, Fairfield, en Haïti, mémorandum, Perlitz, l’université, la victime

Moins de deux semaines avant de Douglas Perlitz est prévu pour être condamné pour conduite sexuelle illicite en Haïti, sa défense a déposé une note indiquant qu’il est une victime dans les accusations portées contre lui. La défense a cité une profonde et “sombre” relation avec un prêtre sans nom de Fairfield et mentor comme l’un des principaux facteurs qui ont conduit à des comportements illégaux Perlitz en Haïti.

En août 2010, Perlitz a plaidé coupable à une accusation de vol entre New York à Haïti le 6 Juin 2005, avec l’intention de s’engager dans des relations sexuelles avec un jeune garçon. Actuellement Perlitz risque jusqu’à 20 ans de prison pour des accusations contre lui concernant les abus sexuels d’un garçon mineur, selon le Post Connecticut.

Dans le document de 32 pages protocole Les défendeurs dans l’aide de la peine, a déposé à la Cour de district du Connecticut, la défense décrit «un prêtre» ayant un rôle significatif dans l’état instable émotionnellement Perlitz dans le «Antécédents personnels» section.

Le document ne nomme pas le prêtre; elle identifie seulement «le prêtre» qui a commencé une relation durable avec Perlitz peu après sa première journée d’un cycle à l’Université Fairfield. Le document précise également que ce prêtre a joué un rôle clé dans tous les travaux de Perlitz en Haïti.

Les Etats de la défense que ce prêtre accompagnés Perlitz sur son premier voyage en Haïti dans le cadre d’un voyage de groupe campus et est resté une figure d’autorité dans le projet Pierre Toussaint en Haïti, l’école de Perlitz fondée en 1997 avec une subvention de l’Ordre de Malte, un ordre catholique.

États Perlitz procureur que la relation avec le prêtre “a finalement pris sur un aspect sombre, à la fois physiquement et spirituellement, qui a eu un impact significatif et durable sur lui.” La défense prétend que cette relation n’est pas servir d’excuse mais plutôt une explication, qui “a finalement mené à« franchir la ligne »comme il le dit, et de s’engager dans l’inconduite sexuelle», selon le document.

Le document continue à décrire la relation entre le prêtre et Perlitz comme un facteur important dans les actions illégales de Perlitz. La relation a tourné autour d’un abus de pouvoir et une violation de la confiance que Perlitz, en retour, projeté sur les garçons innocents haïtienne. “C’est un fait triste et bien trop vrai que le comportement abusif a une circularité douloureux pour elle,” déclare le document.

Perlitz, également diplômé de 1996 du Boston College avec un diplôme de maîtrise en théologie, a déclaré qu’il se débattait avec son identité sexuelle et le manque d’intimité. Sa solution à ce problème apparaît sous la forme de son travail avec les garçons en Haïti. La défense a décrit la nature de son travail comme une solution qui “présenté à la fois l’occasion et la tentation.”

Après la suppression de la nécessité pour si longtemps, Perlitz décrit dans le document de la façon dont il «franchi la ligne d’une nuit.” Cela a commencé le comportement répétitif abusives détachée Perlitz à partir des valeurs jésuite qui avait une fois définie sa vie. Ce comportement est aussi ce qui lui a atterri dans son état actuel comme un délinquant sexuel qui a commis le crime de tourisme sexuel (USC 2423 b).

Mgr Paul Carrier, sj, ancien directeur de la Fairfield University du campus ministère et le service communautaire, a été un mentor dans la vie Perlitz comme un cycle de Fairfield et à travers ses études supérieures années en Haïti. En 1999, deux ans après Perlitz avait fondé PPT, le Fonds Haïti a été fondée et dirigée par transporteur en tant que président du conseil d’administration. Ce fonds a collecté des millions de dollars pour le soutien scolaire Perlitz en Haïti.

Fairfield University a été contacté plusieurs fois pour un commentaire mais il a été indisponible.

La défense espère réduire ce mémorandum à la condamnation de Doug Perlitz le 21 décembre. “Nous estimons que la peine appropriée doit reconnaître à la fois les terribles souffrances des victimes dans ce cas, et la manière exemplaire dont Doug Perlitz a vécu toute sa vie.” Perlitz sera condamné à la New Haven palais de justice après le refus d’un juge d’accorder à la une extension de la défense. Il est actuellement confronté de huit à près de 20 ans de prison sur des accusations d’abus sexuels sur un garçon mineur.

Fairfield University et l’Ordre de Malte sont dans les œuvres de financement d’un projet 850,00 $ pour aider à nourrir, éduquer et conseiller les garçons gauche commence après la fermeture de l’école haïtienne Perlitz, selon le Post Connecticut. Fairfield University-président, le révérend Jeffrey von Arx et un représentant de l’Ordre de Malte ont négocié avec un ministère haïtien de bienfaisance, Kids Alive International, pour financer ce programme de soutien de cinq ans.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.