Doug Perlitz Sentenced For 19 Years and 7 Months

Doug Perlitz Sentenced For 19 Years and 7 Months

December 21, 2010
By: Dan Leitão
Tags: , , ,

Perlitz

Fairfield University alumnus Douglas Perlitz was sentenced to 19 years seven months today by a New Haven federal judge for sexually abusing minors in Haiti.  The 235 months Perlitz will serve in prison is the maximum desired by the prosecution, and will include 10 years of probation.

Perlitz, an honorary commencement speaker, had been facing anywhere from eight to nineteen years in prison after pleading guilty on August 18, 2010 for one count of traveling with the intent to engage in illicit sexual conduct to Haiti.

What started as a story of the embodiment of Jesuit ideals and Christian charity ended in catastrophe today with the sentencing of Perlitz.  Perlitz, who founded Project Pierre Touissant (PPT) in 1997, ran the project until the Haitian Fund board of directors removed him after allegations of sexual assault surfaced in 2008.

PPT took in children from the streets of Haiti and provided them with meals, sports activity, basic classroom instruction and access to running water for bathing.  The Haiti Fund was formed to aid in fundraising and overseeing the operations of PPT in 1999. Initiated by Rev. Paul Carrier, S.J., Fairfield University employees and Fairfield and Westchester County residents, the Haiti Fund began actively fundraising in the community as well as on the Fairfield University campus.

Last week the defense released a document, which explained a “dark” relationship that Perlitz had with a Fairfield University priest. The relationship started at his time as a Fairfield student and continued past graduation. The defense explained this document was not to excuse Perlitz’s actions but to shed light on his abusive past.

The sentencing hearing involved the personal stories of six Haitian boys, who Perlitz had abused, and two former employees of PPT.  The New Haven federal courthouse was filled with about 130 people including Perlitz’s victims, community members, Haitian reporter, lawyers and abuse advocates.

The boys gave detailed accounts of the abuse in Creole, the native language of Haiti, which was translated in the courtroom. They recounted personal accounts of forced oral sex and sodomy, at Perlitz’s personal residence called Bel Air, in which Doug Perlitz gave them cash and threatened if they told anyone that he would kick them out of PPT.

The closing arguments of both the defense and prosecution lead to dramatic crowd reactions.

The defense attorney, William F. Dow III, argued that Perlitz had contributed positively to society and was met with scoffs when he stated, “The worst you can say about him is that for twelve years he took people who were, as your honor said, lower than dirt and lifted them up.”

The lead prosecutor then vigorously attacked the defense’s claims of good deeds by Perlitz arguing, “there can be no leniency and no sympathy for a man who has hidden behind the community he exploited…The fact that he is a narcissist and the fact that he liked under age boys,” received forbidden applause from the back rows of the courtroom.

Prior to his sentencing Perlitz made personal remarks and apologized in Creole to the Haitian boys and members of the community.  As he spoke, someone in the crowd cried out, “How many boys did you rape?” Perlitz paused and then continued with his prewritten apology asking for forgiveness, but saying that he understands if the boys do not accept his apologies.

United States District Judge Janet Bond Arterton ruled that the prosecution had met the requirements for an upward departure, which meant that Perlitz would be looking at 188 to 235 months in prison. Judge Arterton explained that the defense arguments that Perlitz had provided positively to society was akin to digging a well to provide water for people who need water, then poisoning the well and still expecting to be praised for digging the well.

She continued that, “the intentions are offset by the fact that he became a predator.” She then reminded Perlitz of a letter he wrote to a friend in which he had said, “be careful what you promise a child cause you have to keep it,” as she then pronounced the full sentence of 19 years and seven months.

When he completes his prison sentence he will face a 10 year period of supervised parole, register as a sex offender, be forbidden to be in areas largely populated by children under the age of 18 and have monitored computer usage.

———————————–

Fairfield Inivèsite alumnus Douglas Perlitz te kondane a 19 an sèt mwa jodi a pa yon jij federal New Haven pou seksyèlman abize minè yo an Ayiti. Mwa yo 235 Perlitz pral sèvi nan prizon se maksimòm a vle pa pouswit jidisyè a, epi yo pral gen ladan 10 zan nan pwobasyon.

Perlitz, yon oratè kòmansman onorè, yo te fè fas a nenpòt kote nan uit a disnèf ane nan prizon apwè non kessyon koupab sou li a, 18 out 2010 pou yon konte pou vwayaje avèk entansyon la angaje li nan kondwit seksyèl ilegal an Ayiti.

Ki sa ki te kòmanse kòm yon istwa nan reyalizasyon nan Jezuit ideyal ak charite kretyen nan te fini nan katastwòf jodi a ak kondanasyon an Perlitz. Perlitz, ki moun ki te fonde Pwojè Pierre Touissant (PPT) nan lane 1997 yo, li kouri pwojè a jiskaske tablo a Fon ayisyen an direktè retire l ‘yo apre akizasyon nan yon atak seksyèl sifas an 2008.

PPT te pran nan timoun ki gen ant lari yo nan Ayiti ak bay yo ak manje li, aktivite espò, debaz enstriksyon nan salklas yo ak aksè nan dlo k ap koule pou w benyen. Te Fon an Ayiti ki te fòme èd nan aktivite ranmase lajan epi sipèvize operasyon yo nan PPT an 1999. Inisye pa Carrier Rev menm, Pòl, SJ, Fairfield Inivèsite anplwaye yo ak Fairfield ak Westchester rezidan Konte, Fon an Ayiti te kòmanse ranmase lajan aktivman nan kominote a menm jan tou sou kanpis lekòl la nan Inivèsite Fairfield.

Semèn pase defans la lage yon dokiman, ki eksplike yon “fè nwa” relasyon ki Perlitz te fè ak yon prèt Inivèsite Fairfield. Relasyon an te kòmanse nan tan li kòm yon elèv Fairfield ak kontinye sot pase gradyasyon yo. Defans nan dokiman sa a eksplike pa te eskize absans-aksyon Perlitz la, men koule limyè sou sot pase abizif li-a.

Odyans lan kondanasyon ki enplike istwa yo nan sis ti gason pèsonèl ayisyen, ki moun ki te gen Perlitz abi, ak de anplwaye ansyen nan PPT. Te New Haven federal tribinal la plen ak 130 sou moun ki gen ladan viktim Perlitz la, manm kominote a, repòtè ayisyen, avoka ak avoka abi.

Ti gason yo bay kont an detay de abi-a an kreyòl, pale lang natifnatal la nan Ayiti, sa ki te tradui nan sal tribinal la. Yo konmanse kont pèsonèl ki te fòse sèks oral ak Sodomie, nan rezidans pèsonèl Perlitz la yo rele Bel Air, nan ki Doug Perlitz te ba yo lajan kach ak yo te menase yo si yo te di nenpòt moun ki ke li ta choute yo soti nan PPT.

Agiman yo fèmen tou de defans la ak plon pouswit jidisyè a reyaksyon foul moun dramatik.

Avoka defans la, William F. Dow III a, te diskite ke Perlitz te kontribye pozitivman nan sosyete e li te rankontre ak scoffs lè li te deklare, “pi move a ou ka di sou li se ke depi douzan li pran moun ki te, jan ou te di onore , pi ba pase pousyè tè ak leve yo moute. ”

Pwosekitè a plon Lè sa a, kouray atake reklamasyon defans lan nan zèv bon nan Perlitz diskite, “kapab genyen pa gen okenn induljans e pa gen senpati pou yon nonm ki gen kache dèyè kominote a li eksplwate … Lefèt ke li se yon narcissist ak lefèt ke li te renmen anba ti gason laj, “te resevwa aplodisman entèdi soti nan ranje yo tounen nan sal tribinal la.

Anvan yo fè l ‘kondanasyon Perlitz te fè kèk remak pèsonèl ak ekskiz an kreyòl ak gason ayisyen yo ak manm nan kominote an. Kòm li t’ap pale, yon moun nan foul la pran rele, “Konbyen ti gason ki te fè ou kadejak?” Perlitz Sarepta ak Lè sa a, kontinye ak prewritten ekskiz li mande pou padon, men ki di ke li konprann si ti gason yo pa aksepte ekskiz l ‘yo.

Etazini Jij Distri Janet Bond Arterton gouvènen ki te lajistis an satisfè kondisyon yo pou yon depa anwo yo, ki vle di ke Perlitz ta dwe gade nan 188 235 mwa nan prizon. Jij Arterton eksplike ke agiman yo defans ki Perlitz te bay pozitivman nan sosyete te analogue fouye yon byen bay dlo pou moun ki bezwen dlo, Lè sa a, anpwazonnman ak gaz byen an epi ou toujou ap panse ou pral pral yo fè lwanj pou fouye byen an.

Li te kontinye ki, “entansyon yo se konpanse nan lefèt ke li te vin tounen yon predatè.” Li Lè sa a, sonje Perlitz a yon lèt li te ekri nan yon zanmi nan ki li te di, “fè atansyon sa ou te pwomèt yon kòz pitit ou dwe kenbe li, “Lè sa a, kòm li te pwononse fraz la te plen 19 ane ak sèt mwa.

Lè l ‘konplete santans prizon li an li pwal fè fas a yon peryòd 10 ane pou libète pwovizwa sipèvize, anrejistre kòm yon fè abi seksyèl, se pou entèdi yo dwe yo nan zòn nan lajman peple pa timoun ki poko gen laj 18 an epi yo gen kontwole itilizasyon òdinatè.

——————————-

Fairfield University alumnus Douglas Perlitz a été condamné à 19 ans et sept mois aujourd’hui par un juge fédéral de New Haven pour avoir agressé sexuellement des mineurs en Haïti. Les 235 mois Perlitz servira de prison est le maximum souhaité par l’accusation, et comprendra 10 ans de probation.

Perlitz, un haut-parleur le début d’honneur, avait été confronté à de huit à dix-neuf ans de prison après avoir plaidé coupable le 18 août 2010, pour un chef de voyager avec l’intention de s’engager dans des relations sexuelles illicites à Haïti.

Ce qui a commencé comme une histoire de la réalisation des idéaux des Jésuites et la charité chrétienne s’est terminée en catastrophe aujourd’hui, avec la condamnation de Perlitz. Perlitz, qui a fondé Projet Pierre Touissant (PPT) en 1997, a couru le projet jusqu’à ce que le conseil d’administration du Fonds haïtien d’administration l’a enlevé après que des allégations d’agression sexuelle refait surface en 2008.

PPT a pris chez les enfants des rues d’Haïti et leur a fourni des repas, des activités sportives, l’enseignement en classe de base et l’accès à l’eau courante pour se baigner. Le Fonds Haïti a été formé afin d’aider à la collecte de fonds et de superviser les opérations de PPT en 1999. Initié par le révérend Paul Carrier, sj, Fairfield University et employés de Fairfield et les résidants du comté de Westchester, le Fonds Haïti a commencé activement la collecte de fonds dans la communauté ainsi que sur le campus de l’Université Fairfield.

La semaine dernière, la défense a publié un document qui explique un “sombre” relation que Perlitz a eu avec un prêtre Fairfield University. La relation a commencé à son époque comme un étudiant Fairfield et poursuivi l’obtention du diplôme passé. La défense a expliqué ce document n’a pas pour excuser les actions Perlitz, mais pour faire la lumière sur son passé violent.

L’audition sur la peine impliqués les histoires personnelles de six garçons haïtiens, qui Perlitz avait abusé, et deux anciens employés de PPT. Le palais de justice fédérale de New Haven a été rempli avec environ 130 personnes dont des victimes de Perlitz, membres de la communauté, journaliste haïtienne, les avocats et les défenseurs de l’abus.

Les garçons ont donné des comptes rendus détaillés de l’abus en créole, la langue maternelle d’Haïti, qui a été traduit dans la salle d’audience. Ils ont raconté les comptes personnels de sexe oral forcé et la sodomie, à la résidence personnelle Perlitz s’appelle Bel Air, dans laquelle Doug Perlitz leur a donné la trésorerie et menacées si elles dit à personne qu’il les chasser de PPT.

Les arguments de clôture de la défense et mènent des poursuites aux réactions de la foule spectaculaire.

L’avocat de la défense, William F. Dow III, a soutenu que Perlitz avait contribué positivement à la société et a été accueillie avec moque quand il a déclaré: «Le pire que vous pouvez dire à son sujet est que, pendant douze ans, il a eu des gens qui étaient, comme dit votre honneur , plus bas que terre et les ont élevés. ”

Le procureur principal, puis vigoureusement attaqué demandes de la défense des bonnes actions en Perlitz affirmant, «il ne peut y avoir de clémence et aucune sympathie pour un homme qui a caché derrière la communauté il a exploité … Le fait qu’il soit un narcissique et le fait qu’il aimait sous les garçons l’âge », a reçu des applaudissements interdite à partir des lignes arrière de la salle d’audience.

Avant sa condamnation Perlitz fait des remarques personnelles et s’est excusé en créole pour les garçons haïtiens et des membres de la communauté. Comme il parlait, quelqu’un dans la foule criait: «Combien avez-vous des garçons viol?” Perlitz pause et ensuite continué avec ses excuses prédéfinis demander pardon, mais en disant qu’il comprend si les garçons ne pas accepter ses excuses.

Etats-Unis juge de district Janet Bond Arterton a statué que l’accusation avait rempli les conditions pour un départ vers le haut, ce qui signifiait que Perlitz serait regardant de 188 à 235 mois de prison. Juge Arterton a expliqué que les arguments de défense que Perlitz avait fourni positivement à la société était apparenté à creuser un puits pour fournir de l’eau pour les gens qui ont besoin d’eau, puis d’empoisonner le puits et attendons toujours d’être loué pour creuser le puits.

Elle a ajouté que, «les intentions sont compensés par le fait qu’il est devenu un prédateur.” Elle a ensuite rappelé Perlitz d’une lettre qu’il écrivit à un ami dans laquelle il avait dit: «attention à ce que vous promettez une cause enfant que vous avez à garder elle, «comme elle a ensuite prononcé la phrase complète de 19 ans et sept mois.

Quand il achève sa peine de prison, il fera face à une période de 10 ans de libération conditionnelle supervisée, s’inscrire comme un délinquant sexuel, être interdit d’être dans des zones largement peuplées par des enfants de moins de 18 ans et ont surveillé l’utilisation des ordinateurs.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.