Haiti – Pedophil : One more testimony of Michael Geilenfeld’s victims.

Haiti – Pedophil : One more testimony of Michael Geilenfeld’s victims.

Emile Milien (Geilenfeld’s victim) talking to Paul Kendrick (Child abuse Advocate), in Boston – Massachusset, June 10th, 20110.

In 1983, Emile Millien was a 10 year old boy living in an orphanage in Port au Prince, Haiti when Michael Geilenfeld, the orphanage’s American founder, first began to rape him.

With his voice rising with emotion, Emile told us that Geilenfeld forced him to put his penis into Geilenfled’s mouth. At other times, Geilenfeld held the boy’s penis and masturbated him.

Emile was a frightened, scared little boy. Whenever Geilenfeld came near, he would tell Emile to “give me a kiss,” and Emile, just a ten year-old boy, would be forced to kiss Geilenfeld on his lips.

This violent abuse of a child occurred countless times between 1983 and 1989.

In 1983, “Brother” Michael Geilenfeld was sent to Haiti by the Missionaries of Charity, an order founded by Mother Teresa. According to Emile, Geilenfeld gathered 4 or 5 boys together with him in a two room house in Port au Prince, Haiti. They all slept together in the same room. Geilenfeld began performing disgusting sexual acts on the boys. In exchange for sex, Geilenfeld gave the boys food, shelter and money.

This past Friday evening, three of us met with Emile (two of us for the first time) in a restaurant in Braintree, Massachusetts USA.  I, along with Paul Kellen of Medford, MA, who is a long time member of the National Survivor Advocates Coalition, and John Unni, a Catholic priest and pastor of St. Cecilia’s Church in Boston, listened intently as Emile bravely shared the terrible abuse inflicted upon him when he was a child by American citizen, Michael Geilenfeld.

For twenty-five years, Geilenfeld has been the director of the St. Joseph’s Family of (children’s) Homes, located in or about the Port au Prince area. During these many years, Haitian law enforcement officials and U.S. Embassy authorities have done nothing to stop Geilenfeld.  Geilenfeld holds enough power and influence in Haiti to keep law enforcement officials away. His threats and intimidation keep victims silent. Meanwhile, innocent kids have continued to be abused.

In recent weeks, Geilenfeld contacted Emile in the U.S. and asked him to speak with John Unni, who in addition to his role as a pastor in Boston, is a member of the Board of Directors of Hearts with Haiti, the major fundraising arm of Geilenfeld’s orphanages in Haiti. Unni and members of the St. Cecilia parish community have traveled to the St. Joseph’s Family of Homes on many occasions and have raised significant amounts of money to help the children in Haiti.

Geilenfeld wanted Emile to write a letter in which Emile would deny that Geilenfeld ever abused him. Geilenfeld mistakenly thought that if he could get Emile to speak with a nearby Hearts with Haiti board member, in this case, John Unni, then Unni would convince Emile to recant his prior testimony that Geilenfeld abused him (see letter below).

Instead, and not unexpectantly (except in Geilenfeld’s sick mind), Unni became overwhelmed by the horror of Emile’s story and told Emile he would stand by him and help him and support him. Unni says, “After listening again and again to Emile’s story of abuse, I have such serious concerns that I call for an immediate investigation of Michael Geilenfeld by Haitian and U.S. law enforcement officials.”

For all of us present with Emile on Friday evening, there is no turning back. Emile’s story has affected each of us profoundly. No child, anywhere, at any time, should have to endure the trauma, pain and suffering inflicted upon Emile.

“Thanks to the courage of Emile and other abuse victims, Haitian and U.S. law enforcement authorities must now pay attention to the crimes committed against children by Geilenfeld,” said Kellen. “In addition, tens of thousands of abuse victims, their supporters, and child protection advocates throughout the world are standing side by side with Emile and the other victims as they pursue justice,” added Kellen.

We must ensure that what happened to Emile must never, ever happen again to any child.

Paul Kendrick
Freeport, Maine
” I was just thinking about Emile. He was bullied, raped, sodomized and threatened by Geilenfeld beginning when he was a 10 years old boy. He’s a good man, but so beat up emotionally and physically by Geilenfeld.”  dixit Paul Kendrick, Friday night, june 10th 2011.

—————————-

Ayiti – Pedophil: One plis temwayaj yo sou viktim Michael Geilenfeld la.

Emile Milien (viktim Geilenfeld an) ap pale ak Pòl Kendrick (Defansè Dwa Abi sou Timoun), nan Boston – Massachusset, 10th, jen 20110.

Nan 1983, Emile Millien se te yon 10 ane k ap viv fin vye granmoun ti gason nan yon òfelina nan Pòtoprens, Ayiti lè Michael Geilenfeld yo, Ameriken fondatè òfelina a la, premye yo te kòmanse kadejak l ‘.

Avèk vwa l ‘ap monte ak emosyon, Emile di nou ke Geilenfeld fòse l’ yo mete pijon l ‘nan bouch Geilenfled la. Nan lòt ka, Geilenfeld ki te fèt penis tigason an epi li masturbated l ‘.

Emile se te yon pè, pè ti gason ti kras. Chak fwa Geilenfeld pwoche bò, li ta di Emile nan “ban m ‘yon bo,” ak Emile, jis yon dis ane-fin vye granmoun ti gason, ta dwe fòse yo bo Geilenfeld sou bouch li.

Sa a abi vyolan yon timoun ki te fèt ant 1983 fwa inonbrabl ak lane 1989.

Nan 1983, “Brother” Michael Geilenfeld yo te voye an Ayiti pa Misyonè charite yo te, yon lòd pou fonde pa Manman Teresa. Dapre Emile, Geilenfeld sanble 4 oswa 5 ti gason l ‘ansanm ak nan yon kay sal de nan Pòtoprens, Ayiti. Yo tout mouri ansanm nan chanm nan menm. Geilenfeld te kòmanse fè zak seksyèl sou degoutan ti gason yo. An echanj pou sèks, Geilenfeld te bay manje ti gason, abri a ak lajan.

Sa a sot pase Vandredi aswè, twa nan nou te rankontre ak Emile (de nan nou la pou premye fwa) nan yon restoran nan Braintree, Massachusetts USA. Mwen, ansanm ak Pòl nan Kellen Medford, MA, ki moun ki se yon manm tan nan Kowalisyon an pou Sivivan Nasyonal Defansè dwa, ak Jan, Ouni, yon prèt Katolik ak pastè nan legliz St Cecilia a nan Boston, koute fikse kòm Emile kouraz pataje abi-a terib enflije sou li lè li te yon timoun pa sitwayen Ameriken, Michael Geilenfeld.

Pou ven-senk ane, Geilenfeld ki te direktè a nan Fanmi Jozèf la St a (nan timoun yo) Kay, ki sitye nan oswa sou zòn nan Pòtoprens. Pandan ane sa yo anpil, ofisyèl ayisyen ki fè respekte lalwa ak US Embassy otorite yo te fè anyen yo sispann Geilenfeld. Geilenfeld kenbe pouvwa ase ak enfliyans an Ayiti kenbe ofisyèl lapolis ale. Menas ak entimidasyon li kenbe viktim silans. Pandan se tan, timoun inosan yo te kontinye ap abize.

Nan semèn ki sot pase, Geilenfeld kontakte Emile nan peyi Etazini ak mande l ‘a pale ak Jan Ouni, ki moun ki nan adisyon nan wòl li kòm yon pastè nan Boston, se yon manm nan Komisyon Konsèy la of Directors pou tout Kè ak Ayiti, bra ranmase lajan an pi gwo nan Geilenfeld a òfelina an Ayiti. Ouni ak manm nan St Cecilia pawas kominote a gen vwayaje nan Fanmi Jozèf la St a nan kay nan okazyon anpil epi yo gen leve soti vivan kantite lajan siyifikatif nan lajan nan ede timoun yo an Ayiti.

Geilenfeld te vle Emile ekri yon lèt nan ki Emile ta refize ke Geilenfeld tout tan viktim abi l ‘. Geilenfeld erè te panse ke si li te kapab jwenn Emile a pale ak yon Kè ki tou pre ak manm Ayiti Komisyon Konsèy la, nan ka sa a, Jan Ouni, Lè sa a, Ouni ta konvenk Emile dezavoue temwayaj anvan l ‘yo ki viktim abi Geilenfeld l’ (gade lèt anba a).

Olye de sa, epi yo pa unexpectantly (eksepte nan malad lide Geilenfeld la), Ouni te vin submerged pa laterè nan istwa Emile a, li di Emile li ta kanpe bò l ‘, li ede l’ ak sipò l ‘. Ouni di, “Apre tande ankò epi ankò nan istwa Emile a ki te viktim abi, mwen gen tankou enkyetid grav ke mwen rele pou yon ankèt imedyat de Michael Geilenfeld pa ayisyen yo ak Otorite Ameriken yo fè respekte lalwa.”

Pou tout moun nan nou prezan avèk Emile sou aswè vandredi, pa gen okenn tounen vire. Gen istwa Emile a ki afekte chak moun nan nou trè pwofondman. Pa gen timoun, nenpòt kote, nan nenpòt ki lè, yo ta dwe gen kenbe fèm chòk, doulè a ​​ak soufrans enflije sou Emile.

“Gras a kouraj la nan Emile ak viktim abi lòt, ayisyen yo ak otorite ki fè respekte lalwa US yo dwe kounye a peye atansyon sou krim yo komèt kont timoun yo lè ou Geilenfeld,” di Kellen. “Anplis de sa, dè dizèn de milye de viktim abi, sipòtè yo, epi yo kap defann pwoteksyon timoun nan tout mond lan yo kanpe kòt a kòt avèk Emile ak viktim yo ki lòt jan yo pouswiv lajistis,” te ajoute Kellen.

Nou dwe asire ke, sa ki te pase Emile pa janm dwe, janm rive ankò nan nenpòt ki timoun ki.

Pòl Kendrick
Freeport, Maine

“Mwen te jis panse sou Emile. Li te entimide, kadejak, ak sodomized menase pa kòmansman Geilenfeld lè l ‘te yon ti gason 10 zan. Li te nan yon nonm ki bon, men se konsa bat emosyonèlman ak fizikman pa Geilenfeld.” Dixit Pòl Kendrick, Vandredi swa, jen 10th 2011.

—————————-

Haïti – Pedophil: Un témoignage de plus de victimes de Michael Geilenfeld.

Emile Milien (victime de Geilenfeld) de parler à Paul Kendrick (avocat La maltraitance des enfants), à Boston – Massachusset, le 10 Juin, 20110.

En 1983, Emile Millien était un garçon vivant âgé de 10 ans dans un orphelinat à Port au Prince, en Haïti, lorsque Michael Geilenfeld, fondateur américain de l’orphelinat, a commencé à le violer.

Avec sa voix se levant avec émotion, Emile nous a dit que Geilenfeld forcé à mettre son pénis dans la bouche de Geilenfled. À d’autres moments, Geilenfeld tenu du pénis du garçon et lui masturbé.

Emile était un peur, peur garçon peu. Chaque fois que Geilenfeld s’approcha, il dirait à Emile de «me donner un baiser”, et Emile, juste une dizaine de garçon de huit ans, serait forcé à embrasser Geilenfeld sur ses lèvres.

Cet abus violents d’un enfant survenue d’innombrables fois entre 1983 et 1989.

En 1983, “Brother” Michael Geilenfeld a été envoyé à Haïti par les Missionnaires de la Charité, un ordre fondé par Mère Teresa. Selon Emile, réunis Geilenfeld 4 ou 5 garçons avec lui dans une maison de deux pièces à Port-au-Prince, Haïti. Ils ont tous dormi ensemble dans la même pièce. Geilenfeld a commencé à exécuter dégoûtant actes sexuels sur les garçons. En échange de relations sexuelles, Geilenfeld donné la nourriture garçons, un abri et d’argent.

Ce soir, vendredi dernier, trois d’entre nous a rencontré Emile (deux d’entre nous pour la première fois) dans un restaurant à Braintree, Massachusetts Etats-Unis. J’ai, avec Paul Kellen de Medford, MA, qui est membre de longue date du survivant Advocates Coalition nationale, et John Unni, un prêtre catholique et un pasteur de l’église Sainte Cécile à Boston, écouté comme Emile courageusement partagé l’abus terribles infligé à lui quand il était enfant par un citoyen américain, Michael Geilenfeld.

Pendant vingt-cinq ans, Geilenfeld a été le directeur de la Famille Saint-Joseph de (enfants) Maisons, situé dans ou sur la région de Port-au-Prince. Durant ces nombreuses années, les responsables haïtiens application de la loi et les autorités américaines ont ambassade rien fait pour arrêter Geilenfeld. Geilenfeld détient suffisamment de pouvoir et d’influence en Haïti pour maintenir l’application des lois loin. Ses menaces et intimidations garder victimes silencieuses. Pendant ce temps, les enfants innocents ont continué à être maltraités.

Ces dernières semaines, Geilenfeld contacté Emile aux Etats-Unis et lui a demandé de parler avec John Unni, qui, en plus de son rôle en tant que pasteur de Boston, est un membre du conseil d’administration de coeurs avec Haïti, le bras de levée de fonds majeure de Geilenfeld de orphelinats en Haïti. Unni et des membres de la communauté paroissiale Sainte Cécile se sont rendus à la famille St-Joseph de Maisons à plusieurs reprises et ont soulevé d’importantes quantités d’argent pour aider les enfants en Haïti.

Geilenfeld voulu Emile d’écrire une lettre dans laquelle Emile nierait que Geilenfeld jamais abusé de lui. Geilenfeld crurent erronément que s’il pouvait obtenir Emile pour parler à un Coeurs proximité avec Haïti, membre du conseil, dans ce cas, John Unni, puis Unni pourrait convaincre Emile de renier ses témoignages antérieurs qui Geilenfeld abusé de lui (voir la lettre ci-dessous).

Au lieu de cela, et non unexpectantly (sauf dans l’esprit malade de Geilenfeld), Unni devenu accablé par l’horreur de l’histoire d’Emile et dit Emile il se tenait debout par lui et l’aider et le soutenir. Unni dit: «Après avoir écouté encore et encore à l’histoire d’Emile d’abus, j’ai de sérieuses inquiétudes telles que j’appelle une enquête immédiate de Michael Geilenfeld par haïtiens et américains d’application de la loi.”

Pour nous tous présents avec Emile le vendredi soir, il n’y a pas de retour. L’histoire d’Emile a touché chacun de nous profondément. Aucun enfant, n’importe où, à tout moment, ne devrait avoir à endurer le traumatisme, la douleur et la souffrance infligées à Emile.

“Merci au courage d’Emile et les victimes d’autres abus, haïtiens et les autorités américaines doivent maintenant porter une attention aux crimes commis contre des enfants par Geilenfeld”, a déclaré Kellen. “En outre, des dizaines de milliers de victimes d’abus, de leurs partisans, et les défenseurs de la protection des enfants dans le monde sont debout côte à côte avec Emile et les autres victimes dans leur poursuite de la justice”, a ajouté Kellen.

Nous devons nous assurer que ce qui est arrivé à Emile ne doit jamais, jamais se reproduire à n’importe quel enfant.

Paul Kendrick
Freeport, Maine

“Je pensais juste à Emile. Il a été victime d’intimidation, violés, sodomisés et menacé par Geilenfeld début quand il était un garçon de 10 ans. C’est un homme bon, mais si battre émotionnellement et physiquement par Geilenfeld.” dixit Paul Kendrick, vendredi soir, le 10 Juin 2011.

—————————-

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.